ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยคณบดี

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103

เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดีบน Google Chrome และ Firefox